GL013_Thịnh Phát (PT 1)
Email: infohochiminh@nambac.vn
Responsible NGÔ KIM THUẬN
Last Update 04/18/2023
Completion Time 2 hours 11 minutes
Members 13
30 PHÚT CÙNG TIẾN
 • Bài 1: Kỹ năng tương tác
  • Bài 1 Kỹ năng tương tác Bài 1 Phần 1
  • Bài 1 Kỹ năng tương tác Bài 1 Phần 2
  • Bài 1 Kỹ năng tương tác Bài 1 Phần 3
  • Bài 1 Kỹ năng tương tác Bài 1 Phần 4
  • Bài 1 Kỹ năng tương tác Bài 1 Phần 5
  • Bài 1 Kỹ năng tương tác Bài 1 Phần 6
  • Bài 1 Kỹ năng tương tác Bài 1 Phần 7
 • Bài 2: Phát huy đồng cảm
  • Bài 2 Phát huy đồng cảm Bài 2 Phần 1
  • Bài 2 Phát huy đồng cảm Bài 2 Phần 2
  • Bài 2 Phát huy đồng cảm Bài 2 Phần 3
  • Bài 2 Phát huy đồng cảm Bài 2 Phần 4
  • Bài 2 Phát huy đồng cảm Bài 2 Phần 5
  • Bài 2 Phát huy đồng cảm Bài 2 Phần 6
 • Bài 3: Thực hành phát huy đồng cảm và kỹ năng tương tác
  • Bài 3 Thực hành phát huy đồng cảm và kỹ năng tương tác Bài 3 Phần 1
  • Bài 3 Thực hành phát huy đồng cảm và kỹ năng tương tác Bài 3 Phần 2
 • Bài 4: Bài kiểm tra Phát huy đồng cảm và kỹ năng tương tác
  • Bài test Phát huy đồng cảm và kỹ năng tương tác
   28 xp