Người phụ trách NGÔ KIM THUẬN
Cập nhật gần nhất 19/11/2022
Completion Time 1 giờ 50 phút
Thành viên 1
 • Bài 1
  • Bài 1 Bài 1 Định nghĩa về Văn hóa doanh nghiệp
 • Bài 2
  • Bài 2 Bài 2 Ba cấp độ trong Văn hóa doanh nghiệp
 • Bài 3
  • Bài 3 Bài 3 Vai trò của lãnh đạo đến Văn hóa doanh nghiệp
 • Bài 4
  • Bài 4 Bài 4 Xây dựng Văn hóa của doanh nghiệp gắn liền với chiến lược của doanh nghiệp
 • Bài 5
  • Bài 5 Bài 5 Hình thái năng lượng trong con người & tổ chức
 • Bài 6
  • Bài 6 Bài 6 Ứng dụng quản trị năng lượng vào Văn hóa doanh nghiệp